پارک فرهنگ و فناوری سیاره آریکس

Arixplanet Techno-culture Park

پارک فرهنگ و فناوری در واقع عنوانی است که ما به محل کار و زندگی خود داده ایم. جایی که اجداد ما پیشتر در آن کار و زندگی میکرده اند و گوشه هایی از فرهنگ و سبک زندگی شان را در آن به جا گذاشته اند. زندگی ای بی نیاز از فناوری پیچیده و تخصصی که با زندگی مدرن امروز در تقابل است. در واقع این پارک از یک سو، تجربه زندگی خارج از جغرافیای متمرکز شهری را برای بازدید کننده اش میسر می نماید و در سویی دیگر کاربرد فناوری را در جهت بهبود کیفیت زندگی از طریق اصلاح عادات، ترویج میکند. اتفاقی که هر روز در ما و شیوه زندگیمان رخ میدهد.

در جهت تحقق این چشم انداز، بخشی از این فرهنگ به صورت تفاهم نامه پیش از ورود بازدیدکننده به ایشان ارائه شده و وی ملزم به رعایت آن خواهد بود. همچنین طی مدت اقامت، بازدیدکننده با روند زندگی و منش ساکنین سیاره آشنا میشود و خود را با آن هماهنگ می نماید. تا به امروز با گذشت ۴ سال از تاسیس بخش اقامت و پذیرایی بازدیدکنندگان، سیاره میزبان قریب به ۲ هزار بازدیدکننده بوده است.

ما، آرش و آرمان بشارت هستیم. یک دانش آموخته مهندسی نرم افزار در دهلی نو و دیگری دانش آموخته هتلداری در کلاردشت که در بهار سال ۹۵ دست از زندگی کارمندانه شسته و خود را در آغاز راهی تازه یافتیم.

مهم ترین دلیل این تصمیم، پیچیدگی بسیار و بعضا” غیر ضروری کار و روش زندگی مان بود که بیشتر از روی جبر بودند تا اختیار. ما چه کردیم؟ آنجایی که در اختیارمان بود، تا میشد فرایند ها را ساده کردیم. کاری شبیه به ساده کردن عبارات جبری در ریاضی. ما از کار موقر و موجهمان استعفا دادیم و آریکس استودیو را تاسیس کردیم تا روال کارمان آنگونه ای باشد که می خواستیم. آنجایی هم که در اختیارمان نبود، صورت مساله را پاک کریم. بله، ما تهران را با همه امکانات متمرکزش رها کردیم تا اختیار سادگی زندگی را نیز تا حد مطلوب به دست بگیریم.

در حقیقت پیام آریکس استودیو به خود و مشتریانش، پرهیز از پیچش های غیر ضروری و نیل به سادگی در کسب و کار و البته در زندگی است. ما اولین و البته جدی ترین مشتری خودمان بودیم و همچنان نیز هستیم.

arixplanet