سیاره آریکس کجاست؟

سیاره آریکس، بازمانده یک باغ چای هشتاد و چند ساله بود که به حیاط خلوت خیال مان تبدیل شد. کارگاهی سبز و وسیع برای جان دادن به ایده های مان. ما، آرش و آرمان بشارت هستیم. یک دانش آموخته مهندسی نرم افزار در دهلی نو و دیگری دانش آموخته هتلداری در کلاردشت که در بهار سال 95 دست از زندگی کارمندانه شسته و خود را در آغاز راهی تازه یافتیم.

مهم ترین دلیل این تصمیم، پیچیدگی بسیار و بعضا” غیر ضروری کار و روش زندگی مان بود که بیشتر از روی جبر بودند تا اختیار. ما چه کردیم؟ آنجایی که در اختیارمان بود، تا میشد فرایند ها را ساده کردیم. کاری شبیه به ساده کردن عبارات جبری در ریاضی. ما از کار موقر و موجهمان استعفا دادیم و آریکس استودیو را تاسیس کردیم تا روال کارمان آنگونه ای باشد که می خواستیم. آنجایی هم که در اختیارمان نبود، صورت مساله را پاک کریم. بله، ما تهران را با همه امکانات متمرکزش رها کردیم تا اختیار سادگی زندگی را نیز تا حد مطلوب به دست بگیریم.

در حقیقت پیام آریکس استودیو به خود و مشتریانش، پرهیز از پیچش های غیر ضروری و نیل به سادگی در کسب و کار و البته در زندگی است. ما اولین و البته جدی ترین مشتری خودمان بودیم و همچنان نیز هستیم.

آرمان بشارت

آرمان بشارت

آرمان یک مدیر است.