پروژه های طراحی سازه و اجرا

1
احیاء مزرعه خانوادگی
۱۱ آبان ۱۳۹۵

روزی روزگاری، آرش و آرمان تصمیم گرفتند تهران را به امید هوایی تازه تر ترک کنند. مقصد سرزمین پدری شان بود. باغ چای قدیمی که بیش از پانزده سال خالی […]